Granátka

"Čekárna" pro vojáky

Na samém okraji Vojenského újezdu Březina se nedaleko obce Radslavice nachází do jisté míry tajuplný objekt, podle svého účelu nazvaný „Granátka“. Betonovou deskou je (snad) jeho dokončení datováno k 22. listopadu roku 1938, tedy do období značně pohnutého.

Podle dochovaných archivních pramenů můžeme sice konstatovat, že jde o součást provorepublikové granátometné střelnice, můžeme však pouze vyvozovat, jak a zda vůbec v něm probíhal výcvik. Stejně tak nemáme žádné přímé doklady o tom, zda byl využit německou armádou při jejím výcvikovém úsilí, nebo byl využit poválečně. Co však můžeme říci bezpečně je skutečnost, že po vzniku Truppenübungsplatz Wischau se objekt nacházel v prostoru výcvikové plochy Granat Werferbahn – tedy plochy pro nácvik hodu granátem (teoreticky i na pohyblivé cíle). Lze se tak právem domnívat, že byla Granátka využita pro výcvik německé armády. Poválečné využití objektu není doložené, i když se vyskytují jisté signály o možném využití, například jednotkami Lidových milic. Tato informace však není nijak fakticky podložená.

Pokračování
"čekárny"

Objekt má poměrně složitý půdorys, funkčně je celá stavba rozdělena na několik částí. Dvě lomené, zrcadlově souměrné chodby sloužily zřejmě jako „čekárny“ pro vojáky nacvičující hod granátem. V těchto částech se také dochovaly pozůstatky laviček uchycených ve stěnách. Další část objektu je rozdělena do tří ramen pro samotný nácvik. V prvním z nich se pravděpodobně cvičil hod granátem ze stoje, v dalším hod granátem v kleče. Prostřední rameno, které je užší než zbylé dvě mohlo být nejspíše velitelským a pozorovacím stanovištěm. Ve všech ramenech se nachází výklenky ve stěnách, snad sloužící jako úkryty pro instruktory, kteří odtud mohli vydávat rozkazy, a zároveň nepřekážet cvičícím vojákům.

Ačkoliv je celý objekt svými rameny a chodbami zrcadlově rovnoměrný, je zcela patrné jeho zasazení do velmi mírného svahu – svědčí o tom dvoje schody, umístěné pouze na jedné straně objektu. Zajímavé je také stavební provedení stěn objektu, které jsou z velké části uvnitř zešikmené - zužující se od stropu k podlaze. Dle spár v betonu usuzujeme, že byl objekt betonován minimálně ve třech etapách. V současné době se Granátka nachází v lesním porostu a bohužel jsou její stěny trhány kořeny stromů. Mimo těchto puklin je objekt v poměrně zachovalém stavu.

Jiří Suchánek

Zdroje:
Vlastní průzkum 22. 4. 2007

www.ropiky.net

Fotogalerie

Centrální
chodba
Stanoviště pro
odhod vkleče
Stanoviště pro
odhod vestoje
Výklenek ve
stěně
Druhá "čekárna" Konzle pro upevnění laviček

Celkový pohled na odhoziště